• Kihlsteds Advokatbyrå

Familj

Tvister inom familjen är inte ovanliga och kan innefatta en mängd juridiska frågor. Det kan röra tex. frågor om underhållsbidrag, vårdnad, boende och umgänge med barn, rätt att tillfälligt bo kvar i den gemensamma bostaden eller förbud att besöka varandra. Det kan också handla om frågor om äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, testamente och arv.

På Kihlstedts Advokatbyrå har vi gedigen erfarenhet av ärenden om vårdnad, boende och umgänge och av frågor kring äktenskapsskillnad, bodelning, arv och testamente. Flera av våra jurister arbetar även som boutredningsmän. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vårdnad, boende och umgänge

Har man svårt att enas i frågor kring barnen kan man vända sig till familjerätten i hemkommunen för att få hjälp att komma överens.

Om ni inte kan lösa era oenigheter vid familjerätten kan man vända sig till domstol. Domstolen prövar frågor kring barnens vårdnad, boende och umgänge utifrån vad som bedöms vara till barnets bästa. Vid tvist i domstol är det vanligt att man tar hjälp av en advokat eller jurist.

Som ombud för dig hjälper vi dig i processen, dvs. från att skriva det första brevet till din motpart eller det första yttrandet till domstolen, till att biträda vid förhandlingar och att upprätta ett eventuellt överklagande.

I många fall är det möjligt att få hjälp med kostnaderna för ditt ombud genom antingen rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd beviljas av ditt försäkringsbolag och rättshjälp beviljas av staten.

Äktenskapsskillnad och bodelning

För att ett äktenskap ska upphöra måste man ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten varpå tingsrätten meddelar en dom. Har ni gemensamma barn under 16 år som bor hemma krävs först att ni har betänketid om sex månader innan ni har rätt till äktenskapsskillnad. För att ett samboförhållande ska upphöra räcker det med att en av er flyttar ut från det gemensamma hemmet.

Om du och din partner separerar ska ni göra en bodelning. Det innebär att ni ska fördela den gemensamma egendomen er emellan. Vilken egendom som ska ingå i en bodelning och när man senast ska begära bodelning m.m. skiljer sig åt beroende på om man varit sambos eller gifta och det beror även på hur länge förhållandet bestått. Är ni oense om bodelningen kan ni vända er till en advokat eller en jurist för att få hjälp. Ni kan även ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Kostnaden för en bodelningsförrättare måste ni själva stå för.

Testamente och arv

Att planera för framtiden är en god sak. Genom ett testamente kan du påverka hur din egendom ska fördelas när du avlider. När någon har avlidit måste en bouppteckning upprättas av dödsbodelägarna. En bouppteckning är en sammanställning av en avliden persons tillgångar och skulder. Om dödsbodelägarna inte kommer överens om hur ett arv ska fördelas kan en av dem ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten. Boutredningsmannen försöker i första hand att ena dödsbodelägarna men går inte det gör boutredningsmannen en tvångsbodelning.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se